Kontakt

Warunki gwarancji na Oryginalne części i akcesoria.

580b585b2edbce24c47b2cf2

Warunki gwarancji na Oryginalne Części Volkswagen® i Oryginalne Akcesoria Volkswagen®

WSTEP

Na Oryginalne Części Volkswagen i Oryginalne Akcesoria Volkswagen® udziela się gwarancji, zgodnie z którą sprzedawca odpowiada wobec kupującego za niezgodność towaru z umową sprzedaży przez okres 2 lat od jego sprzedaży i wydania kupującemu. Sprzedawca gwarantuje, że towar ma właściwości, zgodne z obecnym stanem techniki i rodzajem towaru, odpowiadające właściwościom ustalonym z kupującym w umowie. W razie ujawnienia się w okresie trwania gwarancji wady, która powinna być usunięta w ramach gwarancji, Sprzedawca usuwa ją poprzez naprawę części/ akcesorium. W przypadku gdy dana wada nie może zostać usunięta poprzez naprawę części/akcesorium, Sprzedawca wymieni je na nowe wolne od wad. W przypadku gdy zajdzie konieczność sprowadzenia części/akcesorium od producenta maksymalny czas naprawy lub wymiany na nową może wynieść 30 dni. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia oryginalnych części i akcesoriów Volkswagen® spowodowanego ich normalną eksploatacją.

Ogólne warunki gwarancji

1. Gwarancji udziela się przy jednoczesnym i nieprzerwanym
spełnianiu następujących wymagań:
– części były eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
w normalnych warunkach klimatycznych i nie były
narażone na nadmierne zużycie,
– inne części współpracujące z reklamowaną częścią
nie były uszkodzone lub zużyte,
– montaż części został wykonany fachowo i zgodnie
z zaleceniami, oraz technologią producenta,
– przestrzegane zostały terminy przeglądów okresowych
samochodu wskazanych w książce serwisowej
samochodu i/lub instrukcji obsługi,
– zarówno części i akcesoria są przeznaczone
do odpowiedniej wersji i modelu samochodu/silnika/
rodzaju nadwozia etc.
– uszkodzenia części w okresie gwarancji, kupujący
jest zobowiązany natychmiast zgłosić u sprzedawcy
u którego zakupił część, lub u Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Volkswagen którego wybrał
do wykonywania przeglądów serwisowych i napraw.


2. Gwarancja nie obejmuje:
– usterek, które związane są z faktem, że części
były zamontowane, obsługiwane lub naprawiane
w niefachowy sposób,

– usterek powstałych na skutek działania zewnętrznych
czynników mechanicznych lub chemicznych, jak również
powstałych na skutek niedbałości użytkownika,
– uszkodzeń i usterek spowodowanych siłowym
otwieraniem części zamykanych lub powstałych
na skutek takich działań,
– uszkodzeń części spowodowanych wypadkiem, kolizją
drogową, klęską żywiołową (gradobicie, powódź itp.),
– naturalnego zużycia eksploatacyjnego, usterek
spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się
z produktem, niedostateczną obsługą lub
niedozwolonymi modyfikacjami części lub bezpośrednio
z nimi współpracującymi podzespołami
nie zatwierdzonymi przez producenta Volkswagen AG,
– usterek części spowodowanych używaniem samochodu
w celu jazdy sportowej, nauki jazdy itp.
– usterek spowodowanych przez inne części
współpracujące z reklamowaną częścią, które były
uszkodzone lub zużyte.
Koszty wynikające z naturalnego zużycia eksploatacyjnego
części w całości pokrywa kupujący, jak np.:
– bieżącą konserwację, regulacje i regularne kontrole
części ulegających bieżącemu zużyciu eksploatacyjnemu
jak np. filtr oleju, powietrza i paliwa itp.
– wymianę części, które ulegają naturalnemu zużyciu
eksploatacyjnemu wynikającemu z ich używania
i liczby przejechanych kilometrów (np. opony, świece,
pióra wycieraczek, klocki, okładziny oraz tarcze
hamulcowe, amortyzatory, tarcze sprzęgła, żarówki itp.).

3. Jeżeli część Volkswagen zostanie zakupiona
u Autoryzowanego Partnera Serwisowego Volkswagen,
a zamontowana przez kupującego lub w serwisie
nieautoryzowanym przez markę Volkswagen, następnie
ulegnie awarii i reklamacja zostanie zgłoszona u Partnera
Serwisowego Volkswagen, do przeprowadzenia
prawidłowej weryfikacji uszkodzenia wymagane jest,
aby część była zamontowana w samochodzie. W tym celu
sprzedający może zobligować kupującego do dostarczenia
samochodu z zamontowaną w nim częścią do serwisu.
Wymagane są następujące dokumenty:
– dokument potwierdzający zakup części
u Autoryzowanego Partnera Serwisowego Volkswagen
– dokument potwierdzający montaż reklamowanej części
w danym samochodzie który zawiera co najmniej: numer
nadwozia samochodu, w którym zamontowano część,
datę montażu, przebieg samochodu, dane podmiotu
montującego.
Należy pamiętać, że gwarancja na część rozpoczyna się w dniu
jej sprzedaży przez autoryzowanego Partnera Serwisowego
Volkswagen.


4. Usterki określa się poprzez przedstawienie wadliwej
właściwości lub funkcji zewnętrznego przejawu usterki.

Oryginalne Akcesoria Volkswagen®

Przez Akcesoria rozumie się dodatkowo zakupione elementy
nie stanowiące fabrycznego wyposażenia samochodu
(np. belki bagażnika, box dachowy etc.).
Poniższa część Warunków gwarancji dotyczy wyłącznie
Oryginalnych Akcesoriów Volkswagen®, które były zakupione
u sprzedającego odrębnie, jako dodatkowe wyposażenie
samochodu.
Gwarancji udziela się przy jednoczesnym i nieprzerwanym
spełnieniu następujących warunków:
– były przestrzegane procesy montażowe i wszystkie
zalecenia określone przez producenta Volkswagen
w przypadku, gdy kupujący sam zamontował
Oryginalne Akcesoria Volkswagen® w samochodzie
lub zlecił ich montaż poza autoryzowanym serwisem
Volkswagen,
– podczas używania Oryginalnych Akcesoriów
Volkswagen® były spełnione warunki i respektowane
zalecenia podane w Instrukcji montażu, instrukcji
użytkowania samochodu, literaturze pokładowej
samochodu lub dołączonej dokumentacji.


Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia Oryginalnych
Akcesoriów Volkswagen® spowodowanego normalną
eksploatacją, zużyciem powstałym w wyniku nadmiernego
obciążenia, a także usterek powstałych w wyniku

niewłaściwego montażu lub użycia oraz uszkodzeń
mechanicznych.
– praw z tytułu odpowiedzialności za usterki
Oryginalnych Akcesoriów Volkswagen® należy
dochodzić bez zbędnej zwłoki czasowej tj.
po stwierdzeniu usterki, przy tym kupujący w celu
jej usunięcia zobowiązany jest do niezbędnego
współdziałania z Autoryzowanym Partnerem
Serwisowym Volkswagen.

Warunki końcowe

Powyższe warunki gwarancji obowiązują na terenie
Polski. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Przy każdym korzystaniu z praw wynikających
z odpowiedzialności za usterki kupujący zobowiązany
jest do przedłożenia dowodu kupna i montażu
Oryginalnych Części Volkswagen i Oryginalnych
Akcesoriów Volkswagen®.
Warunki mają zastosowanie tylko i wyłącznie do części
i akcesoriów zakupionych na terenie Polski
u autoryzowanego Partnera marki Volkswagen.
Lista Autoryzowanych Partnerów Serwisowych
marki Volkswagen jest dostępna na stronie
www.volkswagen.pl